نمایش 1–12 از 29 نتیجه

گلیم دستباف دو متری سنه عروسکی سبز

۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف شش متری بختیاری سایه سبز

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف چهار متری بختیاری سایه سبز

۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سه متری بختیاری سایه سبز

۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف چهارمتری هریس لچک ترنج سبز

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف چهارمتری هریس لچک ترنج سبز

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف سوزنی آذربایجان مروارید سبز دو متری

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف کردستان ساده سبز سه متری

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه خشتی سبز سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه سبز دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری درختی سبز هشت متری

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف آذربایجان اشری سبز چهار متری

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال