مشاهده همه 11 نتیجه

گلیم فرش دستباف کناره سه متری بختیاری سایه زرد

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف دو متری بختیاری بهار زرد

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری تاچه زرد دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف بختیاری تاچه گربه زرد سه متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری درختی زرد پنج متری

۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم سوزنی دستباف آذربایجان زرد سه متری

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش بختیاری دستباف تاچه زرد دو متری

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم دستباف کردستان کف ساده زرد چهار متری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف کردستان طرح مدرن

۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گلیم فرش دستباف بختیاری طرح تاچه

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

فرش دستباف بختیاری طرح هزارگل

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال