نمایش دادن همه 18 نتیجه

بشقاب سرامیکی انار دور طلایی کوچک

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح سیب

۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح گل بزرگ

۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح گل

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی دفرمه طرح نقاشی

۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

ست کاسه و بشقاب سرامیکی طرح نقاشی نطنز

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی لعابدار طرح نقاشی

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی لعابدار طرح گرد خاکی

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح یلدا

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح فقر و فنا

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح گل و پرنده

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح هور

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی لبه ساده طرح هور

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح نقاشی دستی

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی طرح لبه طلایی

۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی چشم نظر چرخی

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی چشم نظر دست ساز

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

ظرف سرامیکی چشم گرد

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال