کاسه سفالی رنگی دسته دار

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سفالی کوچک

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سفالی متوسط

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سفالی بزرگ

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

فنجان بزرگ سفالی

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

شکردان سفالی

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

پیش دستی سرامیکی راستین

۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

قندان سرامیکی شره طلا

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

بانکه سرامیکی بزرگ

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

زیر سیگاری سرامیکی طرح آزادی و بهمن

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

فنجان سرامیکی با نعلبکی قیفی داخل طلا

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زیربشقاب پارچه ای سوزندوزی بلوچستان

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب سرامیکی ساده ریتون

۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال

فنجان نعلبکی سرامیکی داخل طلا

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کاسه سرامیکی گرد چشم نظر

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ظرف سرامیکی طرح کفه ترازو

۹۰۰,۰۰۰ ریال

بشقاب مسی سرو کشیده

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

سینی سرامیکی نقاشی شده راستین

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سینی مسی قوس دار

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کاسه سرامیکی داخل طلا چشم نظر متوسط

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال